Hírek - Romer Ilona festőművész honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hírek

Őszi Kertészeti Napok 2017. október 13-15.

Helyszín: Szent István Egyetem, Budai Campus - a volt Kertészeti Egyetem (Budapest, XI. kerület Villányi út 29-43.)
A  Pasztell Stúdió "Virágoskert" tanár - diák festmény kiállítása iránt is  érdeklődőket 13-án pénteken 17-re várom szeretettel, a K épület  Dísztermi folyosóján,akkor még meg lehet nézni a kiállítást, és 17.30-kor lesz az ünnepélyes megnyitó a Díszteremben.
Mindenkit szeretettel várok:

A városnapi kiállítás képeivel kiléphetünk szűkebb kis hazánkból, a IV. kerületből, mert lehetőséget kapott a csapat egy közös bemutatkozásra a K11 Művészeti és Kulturális Központban (Bp. VII. Király u. 11. a Deák térhez közel)

A kiállítás időtartama: 2017. október 5 - 27.

Megnyitó időpontja: október 5. (csütörtök) 18.00

ŐSZI KERTÉSZETI NAPOK 2017

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéke szakmai szervezetek támogatásával és közreműködésével 2017. október 13-15. között ebben az évben 22. alkalommal szervezi meg a szakképző intézetek tanulóinak őszi ifjúsági virágkötészeti versenyét.
E rendezvény alkalmából kértek fel, mint  a Pasztell Stúdió vezetőjét, hogy a művészet oldaláról is mutassuk meg az ősz gazdagságát, szépségeit egy Tanár-diák festménykiállítás keretén belül.

A kiállítás címe: „Virágoskert”
Kiállítók: Rómer Ilona művésztanár és diákjai
Időpont: 2017. október 13-15.
Nyitva tartás: péntek: 10-18 h, szombat-vasárnap: 9-18 h (pénztárzárás: 17:30)
A rendezvény pénteken egész nap és vasárnap 17:30 óra után díjmentesen látogatható!
Helyszín: Szent István Egyetem, Budai Campus – a volt Kertészeti Egyetem
(Budapest, XI. kerület, Villányi út 29-43.)

A FESTÉSZET NAPJA alkalmából a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete  " Metamorfózis" címmel rendez kiállítást, melynek megnyitója: október  21-én, szombaton  11.00 órakor lesz a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény galériájában.  Ráday utca 18. (Bejárat az Erkel utca felől)

Az Újpesti Művészek Társasága szeretettel meghívja Önt és családját a  Városnapi kiállítás megnyitójára 2017. augusztus 24-én 19 órára az  Újpest Galériába. Budapest, IV. kerület Árpád u. 66.

..........................................................................................................................................................................

A Ruzicskay Alkotókör és a Tessedik Sámuel Múzeum szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 12. Művészetek Nyári Táborának munkáiból rendezett kiállítás megnyitójára

2017. augusztus 26-án 16 órára.

Helyszin: Ruzicskay Alkotóház, Szarvas, Erzsébet -liget

A kiállítást megnyitja Giricz Katalin, Szarvas Város Önkormányzata Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke.
A tárlat szeptember 21-ig látogatható.
Minden  Kedves vendéget szeretettel várunk a II. Szarvasi Képzőművészeti Tárlat  holnapi megnyitójára (07. 21. péntek) 20 órára, és az utána következő  rendezvényre.MEGHÍVÓ
 
Rómer Ilona festőművész festménykiállítására
 Megnyitó:
 2017. február 17-én 17 órakor
 Helyszín:
 Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ
 Stefánia út 34-36., Budapest,1143.
 Megnyitja:
 Sipos Endre festőművész, művészetfilozófus
 Közreműködik:
 Mulholland Sadie (ének)
 "Mily ellentét: természet és művészet!
 S előbb mint gondolnád, egymásra leltek,
 s egyformán vonz a kettő: egybe még szebb!"
                                             Goethe
 
 Rómer Ilona festőművész, művésztanár. Budapesten saját művészeti iskolát működtet, nyaranta Szarvason szervez művészeti tábort. Önmagát a fák, a fény, a víz és a kövek festőjének tekinti. Korábban elsősorban pasztell-technikával dolgozott, de újabban olajfestményeket is készít.
Kedves Tárlatlátogatók!

 
Rómer Ilona művésztanár, festőművész vagyok.
 
A kiállításom azért jött létre, hogy hagyományteremtőként megnyissunk itt egy Mini Galéria-t.
 Egy volt kedves tanítványom, Gaál Roland Úr, aki történetesen a Szarvasi Járási Hivatal vezetője lett időközben, megálmodta, hogyan lehetne a művészet  ünnepi hangulatával színesíteni az épület előterét, a belépő vendégek szívélyes fogadására.
 1951. április 3-án születtem Kondoroson, művészetet értő és pártoló családban.
 1979-ben szereztem diplomát tanítói és rajzszakon Jászberényben, a Tanítóképző Főiskolán.
 1996-ban Budapesten megalapítottam a magán festő iskolámat. Tanítványaim hazai és külföldi pályázatokon egyaránt sikeresen szerepelnek.
 2000-ben rajztanári kitüntetést kaptam.
 2016-ban Szarvas Város Baráti Körének bronz fokozatú kitüntetésében részesültem pedagógus tevékenységemért.
 Tagja vagyok 1990-től a FPI Festő Stúdiójának, 1999-től a Magyar Vízfestők Társaságának, 2002-től a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, 2000-től pártoló tagja a Művésztanár Társaságnak. Számos egyéni és kollektív kiállításom mellett több országos tárlaton is szerepeltem.
 A fák, a fény, a víz, a kövek szerelmese és festője vagyok.
 1994-től nyaranta Mesterkurzuson vettem részt, melyet Prof. Dr. Clemens Beungkun Sou vezetett. Ott ismerkedtem meg az akvarell technika varázslatos világával, és az akvarellkollázzsal.
 Rómer Ilona hitvallása az akvarell technikáról:
 Az akvarell technika sajátossága, hogy a remek formakarakterekkel, és a csodás harmonikus színekkel elvarázsolja a nézőt. Egy olyan önkifejezési mód, ahol az alkotónak nem célja a fotószerű ábrázolás, inkább az absztrakt jellegű kifejezési mód felé hajlik, ahol a formák, színek lélekemelő hangulata a fő cél, s ennek tükrében vetíti a néző elé gondolatait, érzéseit, a külvilággal, a természettel szoros kapcsolatát, melyben minden pillanatnak örökkévalóságát kapja ecsetvégre. A legjobb akvarellista „lírikus expresszionista”. A szubjektív tartalmak közül főleg az érzelmi tényezőket szólaltatja meg, a szépség, mint esztétikai élmény olyan fajta megfogalmazásában, mely szárnyaló gondolatokat nyújt a befogadónak.
 
Ezen gondolatok jegyében ajánlom szíves figyelmükbe kiállításomat.
 
Szarvas, 2016. november

Magyar Fes­té­szet Napja prog­ramja 2016

Idén tizen­ötö­dik alka­lom­mal ünne­pel­jük a magyar kor­társ fes­té­sze­tet.
Min­den évben, Szent Lukács, a festők és orvo­sok védő­szent­jé­nek  napja, októ­ber 18.-a köré szer­veződ­nek azok a kiál­lí­tá­sok, ahová a  kor­társ művé­sze­tet ked­velő nagy­kö­zön­sé­get vár­juk. 2002-ben a  Fene­ket­len tónál egy hét­vé­gén indult az első ren­dez­vény. Mára több  hetes ren­dez­vény­so­ro­zattá duz­zadva több száz részt­vevő  kiál­lí­tó­val, közel száz, orszá­go­san és kül­földről csat­la­kozó  galé­ri­á­val büsz­kél­ked­he­tünk. Ala­pít­vá­nyunk kurá­to­ra­i­nak  önzet­len, egész éves mun­ká­ján ala­pul a fes­té­szet ünne­pé­nek  sikere.
Egye­dül­álló és egyet­len alka­lom Magyar­or­szá­gon, ami­kor több  száz kor­társ festőmű­vésszel talál­koz­hat a közön­ség egy idő­ben és  tér­ben. Célunk e művé­szeti ág nép­szerű­sí­tése, meg­ked­vel­te­tése,  lehető­sé­get teremtve a nagy talál­ko­zá­sok szá­mára. Éppen ezért,  tár­la­ta­ink ingye­ne­sen látogathatók.
2016-ban három nagy pil­lé­ren nyug­szik a fes­té­szet ünnepe.  Esz­ter­gom­ban a fő hely­szí­nen , Újbu­dán a fővá­ros­ban és  Szol­no­kon a Tisza part­ján egy­más után nyíl­nak az izgal­mas  kiál­lí­tá­sok. A vidéki hely­szí­nek külö­nö­sen fon­to­sak szá­munkra,  ezzel is kinyil­vá­nít­juk nyi­tott­sá­gun­kat az ország más  terü­le­tein alkotó festőmű­vé­szek felé. Inno­vá­ciós eleme  tevé­keny­sé­günk­nek az is, hogy folya­ma­to­san bővít­jük a hoz­zánk  csat­la­kozó galé­riák körét. Ennek köszön­hetően talál­tunk rá új,  fris­sen meg­nyi­tott kiál­lí­tó­he­lyekre, ami­ket e  prog­ram­so­ro­zat­tal könnye­dén a képzőmű­vé­szet vér­ke­rin­gé­sébe  kap­csol­hat­tunk. Inno­va­tív meg­ol­dás az is, hogy lehető­sé­gek  sze­rint, egy kiál­lí­tás meg­nyitó ese­mé­nyén több társmű­vé­szet is  sze­rep­hez jut, mint szín­ház, zene, lát­vány és előadóművészet.
Hagyo­má­nyo­san a fes­té­szet ünnepe ad alkal­mat a szak­mai díjak  átadá­sára. Ebben az évben októ­ber 16-án Esz­ter­gom­ban a Szent  Adal­bert Köz­pont­ban ren­de­zett Élő Magyar Fes­té­szet című  kiál­lí­tás meg­nyi­tó­já­val egy­be­kö­tött gála­es­ten kerül sor a  nagy ese­ményre. Az Életmű­dí­jat egy 70 év feletti doyen kapja. A  Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Festészeti-díját egy művé­sze­té­ben érett,  szak­ma­i­lag kiemel­kedő sze­mély veheti át a közép­ge­ne­rá­ci­ó­ból.  A fia­ta­lon elhunyt nagy­bá­nyai festő­te­het­ségről elne­ve­zett  Maticska Jenő-díjat pedig az a pro­fesszi­o­ná­lis fia­tal alkotó kapja,  aki­nek mun­ká­ját a szakma is korán elismeri.
A Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vá­nyá­nak elsőd­le­ges és fő  támo­ga­tója, vala­mint tizenöt éve vál­to­zat­la­nul segítője, Újbuda  Önkor­mány­zata. Több éve támo­ga­tók között tud­hat­juk a Magyar  Művé­szeti Aka­dé­mia Képzőmű­vé­szeti Tago­za­tát is.
                                                                                                                                                                                                         
Az idei kiál­lí­tás soro­za­tunk fővéd­nöke: Dr. Erdő Péter bíbo­ros, esz­ter­gomi érsek

időpontok:

Októ­ber 8.
12.00Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek (MROE) kiál­lí­tása
Ferenc­vá­rosi Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény, Buda­pest, Ráday u. 18.
Októ­ber 11.
18.00Mini­ké­pek — Vizi­vá­rosi Galé­ria. Évek óta a szakma egyik leg­si­ke­re­sebb ren­dez­vé­nye.
100 festőmű­vész önval­lo­mása, egyen­ként 20x20 cm-es vász­non.
A kiál­lí­tást meg­nyitja Feledy Balázs művé­szeti író.
1027 Buda­pest, Kapás utca 55.

Októ­ber 14. – egész napos rendezvény
Magyar Fes­té­szet Napja Újbudán
11.00Kelen­he­gyi úti Műte­rem­ház­ban meg­ko­szo­rúz­zuk Kokas Ignác festőmű­vész emlék­táb­lá­ját, mert idén ünne­pel­jük szü­le­té­sé­nek 90. évfor­du­ló­ját. Kelen­he­gyi u. 12–14.
13.00Újbuda Galé­ri­á­ban a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból a Kelen­he­gyi úti Műte­rem­ház festőmű­vé­sze­i­nek alko­tá­sa­i­ból nyí­lik kiál­lí­tás. A kiál­lí­tást meg­nyitja: Józsa Kitty művé­szet­tör­té­nész.
Helye: Újbu­dai Pol­gár­mes­teri Hiva­tal (1113 Zsom­bo­lyai út 5. I.emelet) A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető 2016. novem­ber 7-ig, a hiva­tali idő­ben.
14.00„Galé­ria­sé­ták a Bar­tó­kon” címet viselő galé­ria­sé­ták célja a Bar­tók Béla úton elhe­lyez­kedő galé­riák pro­mo­tá­lása a Magyar Fes­té­szet Napja ese­mé­nyei sorá­ban. Koráb­ban együttmű­kö­dési szán­dé­ku­kat kinyil­vá­ní­tott galé­riák Kult 11, öt perc gya­log­útra fek­sze­nek egy­más­tól. Ennek függ­vé­nyé­ben készült el az idő­be­osz­tás. A kiál­lí­tá­so­kon tör­ténő beszé­de­ket Garami Gréta művé­szet­tör­té­nész és Sipos Endre művé­szet­fi­lo­zó­fus egy­mást váltva végzi. Az idő­be­osz­tás­ban az egyes idő­tar­ta­mok a kiál­lí­tott művé­szek és a galé­riák faj­sú­lyos­sá­gá­tól függően eltérő.
14.00–14.20Tinta Art Galé­ri­á­ban indul a kiál­lí­tást mél­tató beszéd, a Hód­mező­vá­sár­he­lyi Őszi Tár­lat díja­zott­ja­i­nak tár­la­tán. Bar­tók B. út 1.
14.25–14.40Bor és Kézmű­ves Galé­ria Tóth Anna­má­ria és Tóth Marica MKE III. évf. festőmű­vész hall­ga­tók tár­lata, Bar­tók B. út 8.
14.45–15.00MOHA Kul­túr­tér„Idő­kap­szula” Jaschik Művé­szeti Szak­kö­zép festő sza­kos hall­ga­tó­i­nak kiál­lí­tása. Az ani­má­ció és a fes­té­szet kap­cso­lata – moz­gó­ké­pes bemu­tató, Bar­tók B. út 11–13.
15.05–15.20Elel­ven Blokk„Lekép­zés” Jaschik Művé­szeti Szak­kö­zép dekor sza­kos hall­ga­tó­i­nak fes­té­szeti bemu­ta­tója, Kende u. 1.
15.25–15.40Három Hét Galé­ria — Wol­sky And­rás képzőmű­vész tár­lata, Bar­tók B. út 37.
15.45–16.00La Nube Galé­ria – Mészá­ros Bori festőmű­vész illuszt­rá­ciós kiál­lí­tása.
16.05–17.20Arnoldo Galé­ria — Gaj­zágó Sán­dor festőmű­vész kiál­lí­tása, Bar­tók Béla út 46.
17.40Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál a Gár­do­nyi téren.
Beszé­det mond Szkok Iván festőművész.
18.00Kokas Ignác Kossuth-díjas festőmű­vész emlék­ki­ál­lí­tása a B32 Galé­ria és Kul­túr­tér­ben az Újbu­dai Kul­tú­rá­lis, peda­gó­giai és Média KFT. szer­ve­zé­sé­ben. Nem csak a nagy­mé­retű tojás­tem­pera képek lát­ha­tók majd, hanem a kis­mé­retű gyöngy­sze­mek: gvas­sok és akva­rel­lek és gra­fi­kák is kiál­lí­tásra kerül­nek.
Meg­nyitja: Szo­tyory László Mun­kácsy Mihály-díjas festőművész.

Októ­ber 15            Kiemelt ren­dez­vé­nye­ink Szolnokon
A Képzőmű­vé­szet Ünnepe Szol­no­kon a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. évfor­du­lója kapcsán.
10.00 — Buda­pestről indu­lás autó­busszal (Szent Ist­ván kór­ház par­ko­ló­já­ból)
11.30László Dániel festőmű­vész kiál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tója A tár­la­tot Bráda Tibor, a Magyar Fes­té­szet Napja ala­pí­tója nyitja meg
Hely­szín: Móra Ferenc Művelő­dési Köz­pont (2730 Alber­tirsa, Pesti út 85.)
14.00Sár­közi Antal festőmű­vész egyéni tár­lata
Hely­szín: Szol­noki Művész­te­lep — KERT Galé­ria, a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság 2015-ben meg­ren­de­zett “Ref­lex” című nagy­ki­ál­lí­tása díja­zottja, (5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.)
15.00„Fest­ebéd” a Szol­noki Művész­te­lep kert­jé­ben
16.00Nádas Ale­xandra képzőmű­vész és Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőmű­vész kiál­lí­tása
Hely­szín: Szo­bosz­lai Galé­ria (5000 Szol­nok, Jókai u. 1.)
16.30“Az áldo­zat sza­bad­sága” — A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása
1. Hely­szín: Aba-Novák Agóra Galé­ria (5000 Szol­nok, Hild tér 1.)
17.00III. Szol­noki Bronz­öntő Szim­pó­zium záró kiál­lí­tása
Hely­szín: Aba-Novák Agóra Galé­ria kis terme (5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.)
18.00“Az áldo­zat sza­bad­sága” — A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása és díj­át­adó gála
2. Hely­szín: Szol­noki Galé­ria (5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.)
Ünnepi beszé­det mond: Sza­lay Ferenc, Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­tere Pogány Gábor Benő szob­rászmű­vész, a Szol­noki Művé­szeti Egye­sü­let elnöke Vere­bes György festőmű­vész, a Szol­noki Művész­te­lep művé­szeti vezetője, a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság ala­pí­tója Az ünnep­sé­get, illetve díj­át­adó gálát ugyan­ezen hely­szí­nen a szin­tén az emlékév jegyé­ben zajló Nem­zet­közi Képzőmű­vé­szeti Film­fesz­ti­vál záró– és díj­át­adó ünnep­sége követi 20.00 órá­tól.
– A TISZA­pART Mozi Galé­ri­á­ban Orosz Ist­ván Kossuth-díjas gra­fi­kusmű­vész “Ana­mor­fó­zi­sok” című kiál­lí­tá­sát tekint­he­tik meg az érdeklődők. (5000 Szol­nok, Temp­lom út 4.)
Mood Kávézó Galé­ria, Varga Erik “Az angya­lok hall­gat­nak” című kamara kiál­lí­tása folya­ma­to­san láto­gat­ható.
Nyitva tar­tás: H-P: 10.00–20.00, (Szol­nok, Kos­suth L. út 9.)
A prog­ra­mok rész­le­te­sen  →
www.szolnokimuvesztelep.com
Buszt indí­tunk a Szent Ist­ván Kór­ház par­ko­ló­já­ból, 10.00 óra­kor. Buda­pest
Nagy­vá­rad tér.

Októ­ber 16.   Kiemelt ren­dez­vé­nye­ink Esztergomban
Tájé­koz­tat­juk, hogy a főren­dez­vény hely­szí­nére, Esz­ter­gomba három autó­busszal ter­vez­zük vinni az érdeklődő­ket.
A buszok indu­lási helye:
Buda­pest, Nagy­vá­rad tér, Szent Ist­ván kór­ház par­ko­lója.
Indu­lás ideje: 9.30 óra. Vissza­in­du­lás Buda­pestre: 20.30 óra.
Az autó­busz igény­be­vé­tele ingye­nes, de ehhez regiszt­rál­nia kell, lét­szám meg­je­lö­lés­sel a festnapinfo@gmail.com címen.
A követ­kező ingye­nes prog­ra­mok­kal tesszük szí­ne­sebbé a napot:
11.30Esz­ter­gomi Keresz­tény Múzeum: “Magyar­or­szági szen­tek” orszá­gos pályá­zati kiál­lí­tás díj­ki­osz­tás­sal. Tár­lat­ve­zető: Kont­sek Ildikó a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója.
12.30Dzsámi Galé­ria: „ Fény­bri­gád és meg­hí­vot­tai” üveg­fes­té­szeti kiál­lí­tás.
Meg­nyitja: Sze­ke­resné Czi­nege Erzsé­bet az intéz­mény igaz­ga­tója. Élő zene. Cate­ring.
14.30Ron­della Galé­ria: ”Üdvöz­let a szabadsághozóknak”-”Salus liber­ta­tem ferentibus”
Orszá­gos fes­té­szeti pályá­zati kiál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mind­szenty bíbo­ros  úr emlé­ké­nek szen­telve. A néző­ket üdvözli Dr. Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esztergom-budapesti érsek. Meg­nyitja: Kont­sek Ildikó a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója. Díj­ki­osz­tás.
Elő­ze­te­sen beje­lent­ke­zés­sel — 10 fő feletti cso­port ese­tén a varmegom@invitel.hu címre
leg­alább 1 mun­ka­nap­pal koráb­ban, vagy sze­mé­lyes jelent­ke­zés­sel a Vár­mú­zeum pénz­tá­rá­ban (Szent Ist­ván tér 1) — ( 10–15 perc vára­ko­zás szük­sé­ges lehet)
Szombat-Vasárnap 10-16h óráig a helyszínen
16.30Esz­ter­gomi vár: „FÉNY ÉS ÁRNYÉK” Atlasz Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása
A meg­nyi­tón bemu­ta­tásra kerül:  “Veláz­quez asz­tala“ c. tánc — moz­gás­szín­házi előa­dás
Előad­ják: Hor­váth Ange László és Atlasz Gábor.
Főren­dez­vény
18.00Szent Adal­bert Köz­pont: „Élő magyar fes­té­szet” Magyar­or­szág három fes­té­szeti gene­rá­ci­ó­já­nak monstre bemu­ta­tója. A közön­sé­get üdvözli Dr.Erdő Péter prí­más, érsek úr. Meg­nyitja Szur­csik József festőmű­vész a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia ren­des tagja.
Díj­át­adá­sok:
Életmű­díj (EMMI)
Maticska Jenő-díj (EMMI)
Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Festészeti-díja
Élő zene. Catering.

Októ­ber 17.
18.00”Női vonal”
Évente nagy érdeklő­dést kiváltó tár­la­tunk
Pró­féta Galé­ria. Buda­pest, Szt. Gel­lért tér 3.
Októ­ber 18.
16.00IX. kerü­leti diá­kok festő per­for­man­sza,
A Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból a Kál­vin téren (a temp­lom előtt) tehet­sé­ges IX. kerü­leti művé­szeti isko­lá­sok óriás fest­mé­nye­ket készí­te­nek. Rend­ha­gyó módon szó­lítja meg az utca embe­rét: főleg azok­nak kínál vizu­á­lis élményt, akik nem szán­nak időt egy kiál­lí­tás meg­te­kin­té­sére, Buda­pest, Kál­vin tér
18.00Made in Country című kiál­lí­tás, Karin­thy Sza­lon.
10 magyar és 10 Magyar­or­szá­gon élő kül­földi képzőmű­vész páron­ként készí­tett közös mun­kái kerül­nek bemu­ta­tásra. A fes­té­szet, mint közös plat­form. Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.
Októ­ber 19.
17.00Művé­szeti isko­lá­sok kiál­lí­tása, Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sági Művé­szeti Galé­ria. Buda­pest, Deák Ferenc u.17.
Októ­ber 20
18.00„Átszel­le­mí­tett tár­gyak” Plasz­ti­kus képek tár­lata – Kle­bels­berg Kul­túr­kú­ria
A kiál­lí­tást meg­nyitja Sipos Endre művé­szet­fi­lo­zó­fus.
Buda­pest, Temp­lom u. 2–10.
Októ­ber 21.
17.00Vin­cze Angéla festőmű­vész “Sza­bad­ság“ című kiál­lí­tása, Erdei Éva Galé­ria. 1028 Buda­pest, Kon­dor u. 29.
Októ­ber 22.
18.00”Tra­dí­ció és meg­úju­lás” üveg­fes­té­szeti kiál­lí­tás a Róth Miksa Emlék­ház­ban. Élő zene. Buda­pest, VII. Nefe­lejcs u. 26.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Az Újpest Galéria és az
„OKIT” Országos Képző és Iparművészeti Társaság meghívja Önt, családját és barátait
2016. június 25-én 11 órára,
az OKIT 2016 évi, „SZÍNEK ÉS HANGULATOK” c. országos kiállításának megnyitójára
Cím: Újpest Polgárcentrum, Bp. Árpád u.66.
                       A kiállítást megnyitja:                                                         Közreműködik:
                         Pilaszanovich Irén                                                            Mátrai László
                          művészettörténész                                                            zongoraművész
                                       
A kiállítás megtekinthető
2016. július 15-ig, hétköznap és szombaton 10-18 óráig
Kedves Festeni vágyó Alkotók, Művészbarátaim, Rajztanárok, Kedves Érdeklődők!

 
Örömmel  értesítelek benneteket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel  megtartjuk a III. Szarvasi Pasztell Tábor-t.
Témánkat főként a környéken található gyönyörű terek, utcák, szobrok, épületek, adják, de minden festhető rajzolható, ami örömöt jelent számotokra, mert :
A tábor célja: kezdőként bárkinek belekóstolni a festés varázslatos világába, profiként pedig papírra, vászonra álmodhatod saját érzéseid, intuícióid, gondolataid a saját stílusodban, egy kellemes alkotó légkörben, elsősorban pasztell technikával. Az elkészült alkotásokat naponta, ill. a péntek délutáni kiállításon értékeljük.
Időpontja: 2016. augusztus 8-12-ig (hétfőtől-péntekig)
Helye: Szarvas, Cervus Hostel”B” épület  Kossuth u. 1-3. Szállás 3 ágyas szobákban,  ára 3000 ft/fő/éjszaka, (diákigazolvánnyal, és nyugdíjasoknak -30% kedvezmény)
Ebéd kb. 850 forintért kapható a szomszédos Korona étteremben
Helybelieknek a program álalában 9-17-ig tart.

Programok:
Hétfő: délelőtt vidékről érkezőknek szobák elfoglalása,
Gyülekező mindenkinek 13 órakor a kollégium klubszobájában majd séta a Vizi színházhoz, grafika vázlat készítése
Kedd: 9-kor gyülekező, majd rajzolás-festés a templom téren, du. Körös-part, pasztellfestés Fakultatív: este színházi előadás megtekintése a Szarvasi Víziszínházban
Szerda: de. Múzeumlátogatás, festés pasztellel  
du. Fakultatív: Sétahajózás a Körösön
Csütörtök: de. Fakultatív: Minimagyaroszág megtekintése
du. Kerty-party, bográcsozás nálam a Zrinyi utcában
Péntek: de. Fakultatív: Magyarország közepe, és-vagy Arborétum, du. szabad program, ill. 16 órától Kiállítás megnyitó a táborban készült anyagból
Szombat: hazautazás  
A tábor díja: 5000 Ft.
Mindenki a saját felszerelését használja, tehát a technika szabadon választható.
Jelentkezni nálam lehet július 20-ig. Emailben: romerili@gmail.com vagy telefonon: 06-20-9751029
A jelentkezésben közöld légy szíves a szállás igényed, mert azt nekem időben le kell adni!
Mindenkit szeretettel vár: Rómer Ilona művésztanár
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz